Anabilim Dalları


Enstitünün Aile Sağlığı Anabilim Dalı 1985 yılından beri ana-çocuk sağlığı hizmetlerinde görevli sağlık personelinin hizmet içi eğitimleri için özellikle iletişim, sorunlara yaklaşım, sağlık eğitimi ve eğitim teknikleri konularında yetişmelerini amaçlayan “workshop” tipi kurslar düzenlemektedir. Bu eğitim programlarına sağlık meslek lisesi doğum ve çocuk sağlığı öğretmenleri alınmış ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü ile UNICEF işbirliğinde eğitici eğitimi kapsamda yürütülmüş,1990 yılında Kayseri ve Erzurum’da da gerçekleştirilen programlara 84 öğretmen katılmıştır.

Çocuk hekimleri ve eczacılar gibi belirli meslek gruplarına yönelik olarak çocuklarda ishal ve ağızdan sıvı tedavisi akut solunum yolları infeksiyonları konularında düzenlenen mezuniyet sonrası kısa süreli kursların yanı sıra İstanbul Eczacı Odası’nın düzenlediği Meslek İçi Sürekli Eğitim programlarında aile planlaması konularının yer alması için işbirliği yapılmıştır.Dünya Sağlığı Örgütü, UNICEF ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapılarak 1994 yılında Emzirme Danışmanlığı Eğitici Eğitimi Programı başlatılmış ve bu amaçla DSÖ tarafından hazırlanan eğitim materyalleri Türkçe’ye çevrilmiştir. Sertifika programları ve benzeri eğitim çalışmaları 1994 yılından başlayarak Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi ekibi etkinlikleri olarak yürütülmüştür.

Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi; İstanbul Tıp Fakültesi Hastaneleri alanında Göğüs Hastalıkları binasının alt katında yer alan bu Birim 1994 yılında, Çocuk Sağlığı Enstitüsü’nün Aile Sağlığı Anabilim Dalı ve İstanbul Tıp Fakültesi ilgilileri tarafından üç yıllık bir süre için çalışmaları İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfının Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında kurulmuştur. Birim’de Enstitü’nün Aile Sağlığı Anabilim Dalı ekibi tarafından, bütünsel yaklaşımla entegre edilmiş gebeliği önleme yöntemleri, kadın sağlığı, bebek bakımı ve emzirme konularında ailelere bilgilendirme anne ve baba destek programları ve danışmanlık hizmetleri verilmekte, meslek elemanlarının gelişimi için hizmet içi etkinlikler sürdürülmüştür.
Birimin araştırma çalışmaları cinsel sağlık, çocuk sağlığı ve bunlarla ilgili konulara yöneliktir. Nüfus kalkınma ve Sağlık konularında ülke programına katkısı olan hizmet araştırmalarının bilimsel kurullarında yer almıştır.
Kadın Çocuk Sağlığı Eğitim Birimi’nde 1994-2002 yılları arasında 15.000 den fazla aile başvurusuna sürekli hizmet verilmiş, çeşitli kurumların işbirliği ile yürütülen çok sayıdaki eğitim programından bir kısmı Türk Cumhuriyetlerinden, 500 den fazla öğretim üyesi, doktor, eczacı psikolog, hemşire ve eğitimci yararlanmıştır.

Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı ile birlikte hizmet vermektedir. Poliklinikte 2005 yılında 3029 yeni hasta, 6069 kontrol, 142 yatan hasta hizmet almıştır. Ayrıca Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine ilk geliş 818, 3535 mükerrer hasta gelmiştir.

Tıbbi Genetik Bilim Dalı

Tıbbi Genetik Bilim Dalımızda klinik genetik, genetik danışmanlık, sitogenetik, moleküler genetik çalışmaların ekip olarak yürütüldüğü merkezimizde 30.000 den fazla hastaya bu hizmetler sunulmuştur. Rutin sitogenetik bantlama tekniklerinin yanı sıra moleküler sitogenetik (FISH) çalışmalarının da yapıldığı sitogenetik laboratuvarımız, referans merkezi olarak tüm Türkiye’ye hizmet vermektedir. Yaklaşık 15.000’i postnatal ve 12.000’i prenatal olmak üzere ~ 27.000 kromozom analizi gerçekleştirilmiştir. Bu bilim dalımızda 2004-2005 yılında postnatal amaçlı 57 hastada fibroblast kültürü, 745 hastada da periferik kan incelemesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, prenatal amaçlı, 1054 amniotik sıvı, 140 korion villus dokusu, 138 fetal kan örneği ve 540 moleküler sitogenetik inceleme yapılmıştır.

1988 yılında kurulan moleküler genetik laboratuvarımızda, 1999 dan itibaren sunulan rutin moleküler genetik testler; Frajil-X Sendromu, uzun QT Sendromu, , non sendromik sağırlıkta connexin 26 geninde 35 del G mutasyon taraması Otozomal Dominant Spastik Paraplazi,GMZ Aktivitör Eksikliği,Naxos,Carvazal Sendromu,Norrie Hastalığı, Waardenburg Sendromu, CADASIL Sendromu, Alkaptonuri CANAVAN hastalığı içindir. Araştırma amaçlı devam eden çalışmalar ise; kardiak aritmilerle ilişkili yeni genlerin klonlanması kalıtsal sağırlıklarda yeni genlerin tanımlanması ve kalıtsal kalp hastalıklarında yeni genlerin klonlanmasıdır.

Tıbbi Genetik Bilimdalı tarafından doktora programları verilmektedir.

Oksoloji Bilim Dalı

Oksoloji Bilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Endokrin ve Büyüme- Gelişme Bilim Dalı ile birlikte hizmet vermektedir. 2005 yılında, 925 yeni hasta 3675 eski hasta muayene edilmiş, 9000 hastanın da sonuçları tartışılmıştır. Endokrin servisine de 236 hasta yatırılmıştır. Ayrıca 2300 hastanın kemik yaşı değerlendirilmiştir.

Oksoloji Bilim Dalında, ayda bir dönüşümlü interseks, ortopedi ve erişkin endokrin geçiş polikliniği toplantılarına katılım, diyabetli ailelere yılda 2 kez 2 tam gün ve ayda 5 saatlik eğitim toplantıları yapılmaktadır. Ayrıca diyabetli hastalara senede 2 kez kış ve yaz kampı düzenlenmektedir.

Acil Pediatri Bilim Dalı

Acil Pediatri Bilim Dalında 2005 yılında, gözlem odasında 7300 hasta, çocuk yoğun bakımında 400 hasta, çocuk acilde 450 hasta takip edilmiştir.

Nutrisyon ve Metabolizma Bilim Dalı

Nutrisyon ve Metabolizma Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji, Hepatoloji, Beslenme Bilim Dalı ile birlikte hizmet vermektedir. 2005 yılında, 2809 hasta gastroenteroloji polikliniğinde görülmüştür. 179 hastada servise yatırılmıştır. Ayrıca, 234 hastaya üst endoskopi, 38 hastaya ligasyon, 28 hastaya kolonoskopi ve 8 hastaya da PEG yapılmıştır.


Neonatoloji Bilim Dalı

Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı

Adolesan Bilim Dalı

Hematoloji – Onkoloji Bilim Dalı


Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız bilimsel araştırma yapma, olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli  adımları belirleme yeteneğini kazandırmaktır.